Voorbeelden van bemiddeling

De Ombudsman Pensioenen kan op verschillende onderwerpen bemiddelen. Hieronder vindt u een overzicht. Per onderwerp hebben we een aantal praktijkvoorbeelden toegevoegd. De namen hierin zijn fictief.

Afkoop

Mevrouw de Jong krijgt een lager bedrag uitgekeerd dan in het voorstel stond

Situatie: mevrouw de Jong krijgt een voorstel van haar pensioenfonds om het opgebouwde pensioen daar af te kopen. Ze gaat in op dit voorstel en stuurt het aanvraagformulier terug. Een klein half jaar later wordt het afkoopbedrag overgemaakt. Het blijkt ruim 20% lager te zijn dan in het voorstel was vermeld. Mevrouw de Jong vindt dat het pensioenfonds zich moet houden aan het bedrag uit het eerste voorstel.

Bemiddeling ombudsman: het pensioenfonds legt uit dat de hoogte van het afkoopbedrag wordt berekend met factoren die jaarlijks wijzigen. De rentestand is daarbij belangrijk. In dit geval was de rente tussen het voorstel en het moment van uitkeren sterk gestegen. Waardoor de afkoopfactoren veel lager werden. De ombudsman snapt dat dit rekenkundig klopt, maar wijst het pensioenfonds erop dat dit niet bij het voorstel staat. De ombudsman vindt dat van een professionele organisatie verwacht mag worden dat ze de ontwikkelingen van de rente in de gaten houden en daar rekening mee houden in hun brieven. Er kan en mag niet verwacht worden dat deelnemers dit zelf bedenken.

Uitkomst: het pensioenfonds geeft toe dat mevrouw de Jong mogelijk op het verkeerde been is gezet door het afkoopvoorstel en betaalt het verschil alsnog aan haar uit.

Arbeidsongeschiktheid

Meneer Meyer ziet premievrije voortzetting geschrapt worden

Situatie: meneer Meyer is arbeidsongeschikt geraakt. Dertien jaar lang verneemt hij van zijn pensioenfonds dat zijn pensioen premievrij wordt voortgezet vanwege deze arbeidsongeschiktheid. Het pensioenfonds ontdekt dan dat zijn laatste werkgever niet bij het fonds is aangesloten en wil de pensioenopbouw terugdraaien. Meneer Meyer is het hier niet mee eens.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman vindt het terugdraaien van de premievrije opbouw vanwege twee redenen niet redelijk. Ten eerste had het pensioenfonds de fout veel eerder moeten corrigeren. Meneer Meyer zit nu kort voor zijn pensioen en zal door het schrappen van de premievrije opbouw te maken krijgen met een forse inkomensdaling na pensionering. Verder is van belang dat meneer Meyer, voordat hij in dienst trad bij de niet-aangesloten werkgever, in dienst was bij een zusteronderneming met nagenoeg dezelfde naam die wél bij het pensioenfonds was aangesloten.

Uitkomst: uiteindelijk deelt het pensioenfonds de visie van de ombudsman. Het herstelt de situatie zoals deze was voordat de fout werd ontdekt.

Communicatie

Meneer Yilmaz ruilt per ongeluk zijn nabestaandenpensioen uit

Situatie: meneer Yilmaz gaat met pensioen. Op het aanvraagformulier zet hij een kruisje bij de keuzemogelijkheid om het nabestaandenpensioen aan zijn pensioen toe te voegen. Hij veronderstelt dat er hierdoor bij zijn overlijden een pensioen voor zijn partner is. Zijn partner zet in goed vertrouwen ook haar handtekening. Na een aantal jaren krijgt meneer Yilmaz een pensioenopgave en ziet hij tot zijn schrik dat het nabestaandenpensioen nul is.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman adviseert het pensioenfonds om de keuze terug te draaien. Dit betekent wel dat meneer Yilmaz een behoorlijk bedrag aan teveel uitgekeerd ouderdomspensioen moet terugbetalen, maar voor de financiële zekerheid van zijn partner heeft hij dit graag over.

Uitkomst: het pensioenfonds stemt in met het voorstel.

Meneer Brouwer wil zijn pensioenopbouw vrijwillig voortzetten vanwege vroegpensioen

Situatie: meneer Brouwer verliest zijn baan en vraagt zijn pensioenfonds schriftelijk of hij zijn pensioenopbouw op vrijwillige basis kan voortzetten. Bij vrijwillige voortzetting betaalt de deelnemer zelf de totale pensioenpremie voor ouderdomspensioen. Meneer Brouwer geeft aan dit te willen doen voor een periode van vier jaar. Na dit vierde jaar begint zijn vroegpensioen. Het pensioenfonds antwoordt bevestigend dat vrijwillige voorzetting mogelijk is, maar geeft daarbij niet aan dat dit maximaal 36 maanden kan. Zonder vrijwillige voorzetting in het vierde jaar voldoet meneer Brouwer niet aan de voorwaarden van vroegpensioen. Meneer Brouwer gaat hier niet akkoord mee.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman vindt dat meneer Brouwer duidelijk heeft aangegeven dat het om een periode van vier jaar gaat en dat het pensioenfonds zelf had moeten wijzen op de maximale periode van 36 maanden. Van meneer Brouwer kan niet verwacht worden dat hij had moeten twijfelen aan de juistheid en volledigheid van het antwoord van het pensioenfonds.

Uitkomst: Het pensioenfonds stond uiteindelijk langere vrijwillige voortzetting toe.

Indexering

Mevrouw Jones moet indexatie terugbetalen

Situatie: gedurende een periode van ongeveer tien jaar indexeert een pensioenfonds het pensioen van de gepensioneerde mevrouw Jones. Het vergeet daarbij om de rekening hiervoor bij de werkgever in te dienen. Als het fonds dit ontdekt, dient het alsnog de rekening bij de werkgever. Deze werkgever weigert echter te betalen. Het pensioenfonds besluit de doorgevoerde indexaties terug te draaien. Hiermee wordt het pensioen van mevrouw Jones feitelijk verlaagd omdat de al uitgekeerde indexaties niet worden teruggevorderd. Mevrouw Jones gaat hier niet akkoord mee.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman vindt dat mevrouw Jones na zo’n lange tijd niet de dupe mag worden van een administratieve fout van het pensioenfonds. Ook vindt de ombudsman dat het pensioenfonds het geld voor de indexatie alsnog bij de werkgever moet vorderen.

Uitkomst: het pensioenfonds besluit de doorgevoerde verlaging ongedaan te maken.

Nabestaandenpensioenen

Mevrouw de Vries vergeet haar pensioen aan te vragen en overlijdt vervolgens

Situatie: mevrouw de Vries vergeet haar pensioen aan te vragen bij pensionering. Het pensioen wordt hierdoor niet uitgekeerd. Het pensioenfonds attendeertmevrouw de Vries hier meerdere keren op, maar vanwege langdurige ziekte volgt er geen antwoord. Nadat mevrouw de Vries is overleden, verzoekt haar zoon het pensioenfonds om het pensioen van zijn moeder met terugwerkende kracht uit te keren aan de nabestaanden. Het pensioenfonds doet dit voor het pensioen van de laatste vijf jaar. Dit is in lijn met het beleid van het pensioenfonds. De zoon wil echter dat ook het pensioen van de acht jaar daarvoor wordt uitgekeerd en dient het geschil in bij de ombudsman.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman vindt het niet redelijk om het volledige pensioen op te eisen en stelt voor dat de partijen het financiële verschil delen.

Uitkomst: het pensioenfonds stemt hier niet mee in voorstel en keert alleen het pensioen van de laatste vijf jaar uit.

Partner van meneer Mulder krijgt geen nabestaandenpensioen

Situatie: meneer Mulder woont twintig jaar samen met zijn vriendin op hetzelfde adres. Samen hebben ze twee kinderen. Als meneer Mulder komt te overlijden, hoort zijn vriendin dat ze geen recht heeft op nabestaandenpensioen. Het pensioenfonds eist namelijk een samenlevingsovereenkomst dat is opgesteld door een notaris. Meneer Mulder en zijn vriendin wisten niet dat dit een voorwaarde was voor het nabestaandenpensioen.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman gaat in gesprek met het pensioenfonds. Het pensioenfonds erkent dat er sprake is van een zorgplicht, maar stelt ook dat het hebben van een samenlevingscontract een duidelijke voorwaarde is in het reglement. De ombudsman vindt dat het pensioenfonds de regels streng mag toepassen, maar is ook van mening dat het pensioenfonds dan vaker, duidelijker en persoonlijker had moeten communiceren over dit onderwerp.

Uitkomst: ook na veel brieven en gesprekken verandert het pensioenfonds niet van mening. De vriendin van meneer Mulder krijgt geen partnerpensioen. Gelukkig gaat een ander pensioenfonds in een soortgelijke situatie na bemiddeling wel over tot het uitbetalen van het nabestaandenpensioen.

Mevrouw van Leeuwen krijgt een terugvordering voor teveel uitbetaald nabestaandenpensioen

Situatie: de 86-jarige mevrouw van Leeuwen ontvangt vier jaar lang een hoger nabestaandenpensioen dan in de jaren daarvoor. Mevrouw van Leeuwen stelt hier telefonisch vragen over, maar dit leidt niet tot een duidelijke verklaring. Deze verklaring is ook niet te geven, omdat het een fout van het pensioenfonds betreft. Als het pensioenfonds de fout ontdekt, wordt mevrouw van Leeuwen verzocht om ruim 6.000 euro terug te betalen. Hier mag hij wel vijf jaar over doen.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman vindt het terugvorderen van de 6.000 euro niet redelijk. Hij wijst het pensioenfonds op de leeftijd van mevrouw van Leeuwen en op het feit dat zij zelf geïnformeerd heeft naar de reden voor de verhoging.

Uitkomst: het pensioenfonds besloot het teveel uitgekeerde pensioen niet terug te vorderen.

Ouderdomspensioen

Meneer Özdemir heeft geen bewijs van deelname aan het pensioenfonds

Situatie: meneer Özdemir kan niet bewijzen dat hij pensioen heeft opgebouwd bij pensioenfondsen die in de loop van de tijd zijn opgegaan in een ander pensioenfonds. Hij heeft hier namelijk geen papieren meer van. In de administratie van het laatste pensioenfonds komt hij niet voor.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman helpt meneer Özdemir bij het opstellen van getuigenverklaringen. Hiermee kan hij geloofwaardig maken dat hij tijdens zijn dienstverband pensioenrechten opgebouwd heeft.

Uitkomst: het pensioenfonds accepteert dit bewijs en kent alsnog pensioen toe.

Uitbetaling

Mevrouw Martin heeft een ‘bewijs van in leven zijn’ in een andere taal

Situatie: mevrouw Martin woont in het buitenland en ontvangt pensioen. Ze wordt gevraagd om een ‘bewijs van in leven zijn’ te sturen. Dit is niet ongebruikelijk. Het pensioenfonds weigert haar verklaring echter te accepteren omdat deze in een andere taal is dan de zes toegestane talen. Dat het pensioenfonds nog slechts zes talen accepteert, is een nieuwe beleidsregel die het pensioenfonds zonder vooraankondiging heeft doorgevoerd.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman vindt dat er een redelijke overgangsperiode moet gelden bij dit soort aanpassingen.

Uitkomst: het bewijs van in leven zijn wordt alsnog door het pensioenfonds geaccepteerd. Ondanks dat het in een andere taal is dan de toegestane zes.


Mevrouw Bos mist pensioeninkomen vanwege de overname van haar bank

Situatie: mevrouw Bos is gepensioneerd en woont in Spanje. Daar ontvangt ze ieder kwartaal een pensioenuitkering van een Nederlands pensioenfonds. Een van de kwartaaluitkeringen mislukt als de bank van mevrouw Bos wordt overgenomen door een andere bank. Het is niet duidelijk waar het geld gebleven is. Het pensioenfonds is niet bereid de uitkering nog een keer betaalbaar te stellen.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman, die door de Nederlandse Ambassade is benaderd, kan het pensioenfonds niet dwingen om het pensioen nog een keer over te maken. Bijna vier maanden later ontvangt de ombudsman via de Nederlandse Ambassade bericht dat het geld nooit door een Spaanse bank ontvangen kan zijn. De ombudsman laat dit aan het pensioenfonds weten en zij laten weten dat de huisbankier de uitkering teruggestort blijkt te hebben.

Uitkomst: het pensioenfonds heeft het pensioen zelf handmatig overgemaakt aan mevrouw Bos.

Scheiding

Meneer van den Berg claimt het nabestaandenpensioen na het overlijden van zijn ex-partner

Situatie: de gepensioneerde meneer van den Berg is in het verleden gescheiden waardoor een deel van zijn pensioen naar zijn ex-partner gaat. Het pensioenfonds maakt per ongeluk het volledige ouderdomspensioen aan hem over en vergeet het deel dat bestemd is voor de ex eraf te halen. Als het pensioenfonds dit ontdekt, keert het pensioenfonds het deel alsnog uit aan de ex zonder dit terug te vorderen bij meneer van den Berg. Op een gegeven moment overlijdt de ex-partner. Meneer van den Berg veronderstelt dat het pensioen dat naar zijn ex ging nu bij zijn pensioen wordt opgeteld. Dit is niet zo. Hij krijgt alleen wel een brief van het pensioenfonds waarin dit staat. Dit is opnieuw een fout van het pensioenfonds. Meneer van den Berg wil het volledige pensioen blijven ontvangen.

Bemiddeling ombudsman: hoewel het pensioenfonds hier veel fouten heeft gemaakt, vindt de ombudsman niet dat meneer van den Berg meer pensioen moet krijgen dan waar hij recht op heeft. Dit heeft hij namelijk al geruime tijd gehad.

Uitkomst: meneer van den Berg krijgt het pensioen waar hij recht op heeft, maar ontvangt geen extra pensioen.

Waardeoverdracht

De waardeoverdracht van meneer Bakker wordt niet goed uitgevoerd

Situatie: meneer Bakker draagt zijn eerder opgebouwde pensioen over aan het pensioenfonds van zijn nieuwe werkgever. Dit pensioen is afkomstig van twee andere pensioenfondsen. Zijn nieuwe pensioenfonds verwerkt dit goed in de administratie. Maar een van de twee andere pensioenfondsen vergeet het opgebouwde pensioen uit de administratie te verwijderen. Vijftien jaar lang ontvangt meneer Bakker van dit pensioenfonds informatie over het opgebouwde pensioen daar. Dan ontdekt het pensioenfonds de fout en wordt het pensioen alsnog uit de administratie verwijderd. Zonder dat dit aan meneer Bakker wordt gemeld.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman vindt niet dat meneer Bakker een dubbel pensioen moet ontvangen. Maar vijftien jaar foutieve informatie verstrekken, is wel heel lang. Meneer Bakker heeft hierdoor een verkeerd beeld van zijn inkomen bij pensionering gekregen en heeft nu geen tijd meer om zelf extra te sparen. 

Uitkomst: het pensioenfonds vindt na overleg met de ombudsman dat een gebaar op zijn plaats is. Het maakt eenmalig een bedrag over aan meneer Bakker. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan één jaar de gecommuniceerde pensioenopbouw.

Meneer Novak ontvangt een offerte met een verkeerd bedrag

Situatie: meneer Novak ontvangt een offerte voor het overdragen van zijn pensioen naar een andere pensioenfonds. Als hij akkoord gaat met de offerte, ontdekt het pensioenfonds dat er een fout staat in de offerte. Het pensioenfonds wil onder het aanbod uit. Het zegt dat op de offerte een disclaimer staat, waarin staat dat verkeerd berekende pensioenbedragen herzien kunnen worden. Deze disclaimer staat echter niet op de offerte. En ook op eerder verstuurde opgaven ontbreekt een dergelijke zin.

Bemiddeling ombudsman: de ombudsman vindt dat het pensioenfonds zich aan de eigen (verkeerde) offerte moet houden.

Uitkomst: het pensioenfonds gaat hier uiteindelijk akkoord mee.