Nieuwsbrief maart 2024

Bekijk alle artikelen

Gepubliceerd op: 13/03/2024

Als geschilleninstantie willen wij graag optimaal samenwerken met pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties. Een belangrijk onderdeel van samenwerken is elkaar goed informeren. Daarom sturen wij u periodiek een update met highlights.


Lopende geschillen

Twee mensen samen achter laptop om geschil in te dienen

Binnen GIP behandelen we op dit moment twee soorten geschillen. De eerste categorie betreft geschillen die nog in behandeling waren bij de Ombudsman Pensioenen. Deze handelen we af volgens het reglement van de ombudsman 2023. Daarnaast komen er dagelijks geschillen bij die onder het reglement van GIP vallen. Tot nu bevinden deze geschillen zich in de intake of bemiddelingsfase. Er zijn nog geen indieners geweest die rechtstreeks gekozen hebben voor beslechting. Het aantal geschillen dat we op dit moment actief in behandeling hebben is ruim 100 geschillen.

Onze werkwijze

Hoorzitting geschillencollege

Niet alle geschillen die bij GIP binnenkomen, worden door ons in behandeling genomen. Bijvoorbeeld omdat ze niet gaan over de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement of omdat ze niet eerst door het pensioenfonds behandeld zijn. Om u een volledig beeld te geven van de geschillen die we van uw fonds binnenkrijgen, geven we fondsen ook een korte terugkoppeling van de geschillen die we niet in behandeling hebben genomen.

De organisatie

Op dit moment zijn alle functies ingevuld en hebben we geen vacatures meer. Daar zijn we blij mee. Ook beschikken we over een vaste pool aan geschilbeslechters. U vindt de namen op onze website. De leden voor de Commissie van Beroep worden op dit moment geworven. In iedere nieuwsbrief stelt een collega zich voor. In dit geval is dat Lea van der Haven.


Het fondsportaal

We streven naar een gebruiksvriendelijk en toegankelijk portaal. Loopt u tegen zaken aan die niet goed of niet optimaal werken? Dan horen we het graag. Een telefoontje heeft daarbij de voorkeur. U bereikt ons op 030 202 91 47. Van een aantal fondsen kregen we de volgende opmerking: we zien in ons portaal een geschil, maar we zien niet wie dit geschil ingediend heeft. Als dit het geval is, betreft dit een nieuw geschil dat nog niet door ons in behandeling is genomen. Als het geschil door ons in behandeling wordt genomen, krijgt u van ons een bericht. U ziet dan wie het geschil heeft ingediend.


Update Ombudsman Pensioenen

Op 8 april publiceert de Ombudsman Pensioenen het jaarverslag 2023. Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen neemt het jaarverslag samen met Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie in ontvangst. Net zoals in voorgaande jaren zal het jaarverslag een aantal aanbevelingen aan de pensioensector bevatten. Eerdere publicaties van de ombudsman treft u in onze kennisbank.

Terugkoppeling gesprek AFM

GIP heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de AFM. In dit gesprek heeft de AFM aangegeven graag een wederzijdse signaalfunctie te hebben. Het tijdig signaleren van (potentiële) toekomstige geschillen is daarbij het doel. De AFM controleert verder of pensioenfondsen zich houden aan de verplichtingen die gelden voor het goed omgaan met klachten. In dit kader wijzen we u op de Geactualiseerde Gedragslijn Goed omgaan met klachten van de Pensioenfederatie. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat niet alle fondsen op dit moment goed verwijzen naar GIP. Er wordt dan bijvoorbeeld nog verwezen naar de Ombudsman Pensioenen. Een goed en aansprekend voorbeeld van doorverwijzen en het uitleggen van de eigen klachtenprocedure vindt u onder andere op de site van pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS).